Chính Sách về Quyền Riêng Tư

Elecom co. ltd., (sau đây được gọi là ‘Elecom’) hiểu rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân của tất cả mọi người bao gồm khách hàng và nhà cung ứng, là những người cung cấp thông tin cá cho Elecom (sau đây được gọi là ‘Cá Nhân’). Vì mục đích này, Elecom đã lập ra các chính sách cụ thể về việc xử lý thông tin cá nhân đó như bên dưới và sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân.

1. Thu thập thông tin cá nhân

Bất kỳ khi nào Elecom yêu cầu một Cá Nhân cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của họ, chúng tôi cho biết trước mục đích sử dụng thông tin cá nhân đó (sau đây được gọi là ‘Mục Đích Sử Dụng’); chúng tôi có thể không cho biết rõ Mục Đích Sử Dụng nếu nó đã dễ dàng nhận ra tại thời điểm chúng tôi thu thập thông tin cá nhân. Trong những trường hợp như thế, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân ở mức độ mà Mục Đích Sử Dụng của nó là rõ ràng theo cách khác.

2. Quản lý thông tin cá nhân

 • 1) Để đảm bảo quản lý thích hợp thông tin cá nhân, Elecom đã lập ra một tổ chức tăng cường bảo vệ thông tin cá nhân và chỉ định những người quản lý thông tin cá nhân.
 • 2) Để phòng tránh rò rỉ, thay đổi, mất hay sử dụng thông tin cho bất kỳ mục đích nào khác với Mục Đích Sử Dụng, Elecom quản lý thông tin cá nhân một cách chặt chẽ tuân theo các điều luật, quy định, và nội quy hiện hành. Ngoài ra, chúng tôi sẽ tổ chức giáo dục và các hoạt động tăng cường cần thiết khác cho nhân viên để cải thiện việc họ quản lý và xử lý thông tin cá nhân.
 • 3) Nếu Elecom chuyển việc xử lý thông tin cá nhân cho một bên bên ngoài, chúng tôi sẽ cung cấp cho bên được phó thác thông tin cá nhân ở mức tối thiểu và chỉ định những nhà thầu mà công việc xử lý thông tin cá nhân của họ đã được xem là thích hợp tuân theo các tiêu chí của chúng tôi. Chúng tôi đảm bảo các nghĩa vụ và trách nhiệm của bên được phó thác về quản lý thích hợp thông tin cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn ở, xử lý an toàn, cấm giao cho bên khác và cấm sử dụng cho bất kỳ mục đích nào không phải Mục Đích Sử Dụng.
 • 4) Elecom chia sẻ thông tin cá nhân như được cho biết bên dưới, để cải thiện chất lượng của các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và đảm bảo sự thuận tiện cho khách hàng. Vì mục đích đó, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân ở mức tối thiểu và đảm bảo các nghĩa vụ và trách nhiệm của bên được phó thác về quản lý thích hợp thông tin cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn ở, xử lý an toàn và cấm sử dụng cho bất kỳ mục đích nào không phải Mục Đích Sử Dụng.
  • (1) Bên chia sẻ thông tin cá nhân Các Công Ty trong Tập Đoàn Elecom (các công ty con và các công ty liên kết của Elecom)
  • (2) Mục đích và phạm vi chia sẻ thông tin cá nhân Elecom chia sẻ thông tin cá nhân ở mức độ cần thiết để giới thiệu hoặc cung cấp thông tin cập nhật hoặc thông tin về sản phẩm và dịch vụ trong tương lai để cải thiện chất lượng của các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc để đảm bảo sự tiện lợi cho khách hàng và cũng sử dụng thông tin cá nhân được cho biết rõ là phục vụ cho Mục Đích Sử Dụng.
  • (3) Bên chịu trách nhiệm chia sẻ thông tin cá nhân
 • 5) Elecom sẽ cố gắng hết sức để cải thiện thêm các hệ thống bảo vệ thông tin cá nhân bằng cách thường xuyên xem xét và cập nhật mọi quy định và thủ tục về việc xử lý thông tin cá nhân, bao gồm chính sách này.

3. Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân

Elecom không sử dụng thông tin cá nhân cho bất kỳ mục đích nào ngoài Mục Đích Sử Dụng, trừ ở một hoặc nhiều trường hợp sau đây;

 • 1) Khi Cá Nhân đã đồng ý.
 • 2) Khi thông tin cá nhân được tiết lộ theo cách mà không thể nhận dạng Cá Nhân (ví dụ như dữ liệu thống kê), hoặc
 • 3) Khi trường hợp sử dụng khác với Mục Đích Sử Dụng là được luật pháp hoặc các quy định liên quan cho phép.

4. Sửa Đổi Mục Đích Sử Dụng

Khi sửa đổi Mục Đích Sử Dụng, Elecom sẽ thực hiện thay đổi trong phạm vi mà Cá Nhân đó sẽ chờ đợi hợp lý, và thông báo hoặc tiết lộ những thay đổi đó cho Cá Nhân.

5. Tiết lộ Thông Tin Cá Nhân cho các bên thứ ba

Elecom sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ các trường hợp như sau;

 • 1) Khi Cá Nhân đã đồng ý,
 • 2) Khi tiết lộ thông tin cá nhân ở định dạng, chẳng hạn như dữ liệu thống kê, trong đó không thể nhận dạng Cá Nhân,
 • 3) Khi tiết lộ thông tin cá nhân cho các đại lý bán hàng hoặc các nhà thầu (sau đây được gọi là ‘Các Nhà Thầu’) là những người có nghĩa vụ bảo mật thông tin đối với Elecom trong phạm vi nhất định để đạt được Mục Đích Sử Dụng,
 • 4) Khi Elecom thấy là cần thiết để Các Nhà Thầu trả lời hoặc hỗ trợ thắc mắc hoặc yêu cầu tài liệu của cá nhân,
 • 5) Khi tiết lộ thông tin cá nhân cho các tổ chức tài chính, v.v. để xác minh tính chính xác và hợp lệ của thẻ tín dụng được sử dụng để thanh toán chi phí sản phẩm đã mua hoặc dịch vụ đã cung cấp,
 • 6) Khi toàn bộ hoặc một phần của các hoạt động kinh doanh của Elecom được chuyển cho công ty khác phát sinh từ việc sáp nhập, chia tách hay chuyển nhượng, và tiết lộ thông tin cá nhân cho đơn vị thừa nhiệm đó.
 • 7) Khi cần thiết để phòng tránh thiệt hại tài sản hoặc thương tật cho công chúng, và không thể dễ dàng có được sự đồng ý của Cá Nhân,
 • 8) Khi cần thiết để cải thiện sức khỏe công chúng hoặc tăng cường sự trưởng thành hợp lý của trẻ em, và không thể dễ dàng có được sự đồng ý của Cá Nhân,
 • 9) Khi cần thiết để hợp tác với chính phủ quốc gia hoặc địa phương hoặc các bên được họ phó thác thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của mình, và việc xin sự đồng ý của Cá Nhân có thể gây ra bất tiện choviệc thực hiện các nghĩa vụ đó

6. Thắc Mắc về Thông Tin Cá Nhân

Một cá nhân muốn thắc mắc, thay đổi hay sửa thông tin cá nhân của mình nên liên hệ qua văn bản với Trung Tâm Thông Tin Chung tại Nhật Bản. Elecom sẽ thực hiện việc cần thiết, trong trường hợp được xem là hợp lý, đáp ứng yêu cầu của Cá Nhân tuân theo các thủ tục đã đặt ra. Trong những trường hợp như thế, Elecom có thể xác nhận việc yêu cầu có thực sự được lập bởi Cá Nhân hay không để tránh tình trạng các bên thứ ba thu thập hoặc thay đổi thông tin một cách phi pháp. Chúng tôi tiến hành ghi âm và giám sát các cuộc gọi điện thoại nhận được tại Trung Tâm Thông Tin Chung để đảm bảo thực hiện và quản lý việc xử lý thắc mắc về các sản phẩm và dịch vụ một cách có chất lượng.

7. Xử lý nhận xét và yêu cầu

Nhận xét, yêu cầu và đề xuất gửi từ người dùng sẽ được chúng tôi tự do sử dụng trừ phi Mục Đích Sử Dụng bị hạn chế cụ thể. Tuy nhiên, những nhận xét, yêu cầu và đề xuất đó sẽ không được tiết lộ cho công chúng hoặc cho bất kỳ bên thứ ba nào theo cách trong đó có thể nhận dạng người gửi mà không có sự đồng ý của người gửi.

8. Sự tuân thủ luật pháp và quy định

Elecom tuân thủ nghiêm mọi điều luật và nội quy áp dụng cho thông tin cá nhân.

Tháng 4 2005