Điều Khoản Sử Dụng

Trang web này được điều hành bởi Elecom co., ltd. (sau đây được gọi là ‘Elecom’).

Vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản Sử Dụng sau đây trước khi truy cập hoặc sử dụng trang web này. Bằng việc truy cập hoặc sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ các Điều Khoản Sử Dụng.

Các Điều Khoản Sử Dụng có thể thay đổi mà không cần thông báo. Khi các Điều Khoản Sử Dụng được sửa đổi, phiên bản mới nhất của các Điều Khoản Sử Dụng sẽ thay thế tất cả các phiên bản trước đó.

Bản quyền

Elecom và các công ty con và các công ty liên kết của nó sở hữu các quyền đối với tài sản trí tuệ, bao gồm nhưng không giới hạn ở bản quyền, bằng sáng chế, quyền mô hình ứng dụng, quyền thiết kế và quyền thương hiệu, đối với nội dung (thông tin, tài liệu, đồ họa, hình ảnh, âm thanh, v.v.) trên trang web này.

Bạn không được sử dụng, chuyển nhượng, hay bán các nội dung này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không có sự cho phép trước bằng văn bản của Elecom.

Hành vi bị cấm

Khi sử dụng trang web này, các hành vi sau đây bị nghiêm cấm.

 • - Hành vi xâm phạm tài sản hay quyền riêng tư, v.v. của một bên thứ ba hoặc Elecom hoặc hành động có thể gây ra sự xâm phạm như thế.
 • - Hành vi có thể gây ra bất lợi hoặc thiệt hại cho một bên thứ ba hoặc cho Elecom hoặc hành động có thể gây ra bất lợi hay thiệt hại như thế.
 • - Hành vi đi ngược lại an ninh trật tự và đạo đức hoặc có thể gây ra quan ngại về các hành vi đó.
 • - Hành vi là hành vi phạm tội hoặc có thể liên quan đến hành vi phạm tội, hoặc có thể dẫn đến quan ngại về hành vi đó.
 • - Khai man và báo cáo giả, chẳng hạn như đăng ký địa chỉ email của một người khác. 
 • - Hành vi nhắm đến các hoạt động, lợi nhuận, hoặc chuẩn bị cho các hoạt động kinh doanh đó.
 • - Hành vi có thể gây tổn hại cho uy tín hay niềm tin của một bên thứ ba hoặc Elecom.
 • - Hành vi đề nghị hoặc sử dụng virus máy tính, v.v., hay các chương trình có hại, hoặc có thể gây ra quan ngại về các hành vi đó.
 • - Hành vi khác vi phạm pháp luật, sắc lệnh hay quy định, hoặc có thể gây quan ngại về các hành vi đó.
 • - Hành vi khác mà Elecom có thể xem là không thích hợp vào bất kỳ lúc nào.

Miễn trách nhiệm

Vui lòng lưu ý rằng mặc dù Elecom đã cẩn thận đảm bảo tính chính xác của nội dung của trang web của mình, Elecom không đảm bảo gì về độ chính xác, tính hữu dụng, hay độ tin cậy của thông tin được đăng trên trang web này; mục tiêu của người sử dụng thông tin đó một cách an toàn (không gây ra ảnh hưởng hay lỗi máy tính; sửa lỗi; không có virus máy tính hoặc phần mềm độc hại khác trên trang web này hay máy chủ). Elecom sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại hay tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng hay không sử dụng thông tin đó và việc sử dụng trang web này.

Vui lòng hiểu rằng Elecom có thể điều chỉnh hoặc xóa nội dung của trang web này mà không cần thông báo. Hoạt động của trang web này cũng có thể bị đình chỉ hoặc dừng vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Trong mọi trường hợp Elecom sẽ không nhận trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại nào, vì bất kỳ lý do gì, phát sinh từ một sự thay đổi đối với nội dung của trang web này hay việc đình chỉ hay gỡ bỏ trang web.

Luật Áp Dụng và Thẩm Quyền Xét Xử

Các Điều Khoản Sử Dụng của trang web này và sự diễn giải và áp dụng chúng được điều chỉnh bởi luật pháp Nhật Bản.

Mọi bất đồng liên quan đến việc sử dụng trang web này sẽ thuộc thẩm quyền xét xử riêng của tòa án quận có thẩm quyền đối với địa điểm đặt văn phòng chính của nó.

Liên kết

Vui lòng tuân thủ các điều khoản và điều kiện sử dụng cho biết bên dưới khi bạn muốn liên kết đến trang web của chúng tôi.

Bất kể là lợi nhuận, phi lợi nhuận, intranet, bạn đều có thể thoải mái liên kết đến trang web này. Tuy nhiên, liên kết từ các loại trang web sau đây đến trang web này bị nghiêm cấm;

 • -Trang web nói xấu Elecom hoặc sản phẩm/dịch vụ của nó
 • -Trang web chứa nội dung khiêu dâm
 • -Trang web chứa nội dung phi pháp hoặc liên quan đến hoặc có thể liên quan đến các hoạt động phi pháp

Từ chối chấp nhận bất kỳ ý tưởng nào trên trang web này

Elecom không chấp nhận hay xem xét các ý tưởng, ghi chú, hình ảnh, khái niệm không được yêu cầu, và đề nghị khác (dưới đây gọi là ‘ý tưởng’) từ bạn thông qua trang web này để ngăn ngừa khả năng các sản phẩm và dịch vụ chưa công bố ban đầu được phát triển bởi Elecom có thể có vẻ giống với hoặc liên quan đến các ý tưởng đã gửi cho Elecom. Nếu các ý tưởng đó vẫn được gửi, mặc dù có chính sách nói trên;

 • -Elecom sẽ không có nghĩa vụ tuân thủ các nghĩa vụ bảo mật đối với các ý tưởng đó
 • -Elecom sẽ không có nghĩa vụ xem xét, đánh giá hay áp dụng các ý tưởng đó
 • -Trong trường hợp Elecom áp dụng một sản phẩm hay dịch vụ có thể giống với hoặc tương tự với, toàn bộ hoặc một phần, ý tưởng đã gửi, người gửi ý tưởng đó sẽ không thể quy trách nhiệm cho Elecom bao gồm trả thù lao.